Juegos de casino video poker gratis. Juegos de Casino Gratis

Play casino blackjack online usa. Are Most Electronic Slot Machines Rigged

DOKUMENT INFORMACYJNY. Polbrand sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

    Wojciech Bielecki 5 lat temu Przeglądów:

1 DOKUMENT INFORMACYJNY Polbrand sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym) i BondSpot S.A. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Data sporządzenia dokumentu informacyjnego: 11 marca 2014 roku

2 WSTĘP obligacji Polbrand sp. z o.o. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Polbrand sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Żelazna 67/31, Warszawa Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Nazwa i siedziba Organizatora Emisji i Wprowadzenia Nazwa: M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Grzybowska 80/82, Warszawa Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Obligacje wprowadzane do obrotu na Catalyst objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu na rynku Catalyst wprowadzanych jest sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł, emitowanych przez Polbrand sp. z o.o. 2

3 SPIS TREŚCI 1 Czynniki Ryzyka Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z procedurą przetargów Ryzyko dotyczące współpracy z dostawcami Ryzyko kar umownych związanych z realizowanymi kontraktami Ryzyko walutowe Ryzyko związane z rosnącą skalą działalności Ryzyko dotyczące wykonania prognoz finansowych Ryzyko związane z możliwością wzrostu zadłużenia Ryzyko powstawania ubytków węgla w procesie realizacji dostaw do klientów Ryzyko związane z kluczowymi osobami Ryzyko związane ze strukturą właścicielską Ryzyko obniżenia rentowności prowadzonej działalności Ryzyko związane z kapitałami własnymi Emitenta Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Emitent Ryzyko konkurencji Ryzyko zmian przepisów prawa i regulacji podatkowych Ryzyko makroekonomiczne Ryzyko gospodarcze i polityczne w Polsce Ryzyko związane z proekologiczną polityką Unii Europejskiej Czynniki ryzyka wynikające z Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst Ryzyko związane z przyszłym kursem notowań Obligacji oraz płynnością obrotu Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta sankcji za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulacji dotyczących rynku Catalyst Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Dane o Obligacjach Cel emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna Warunki wykupu Wykup w przyjętym terminie Przedterminowy wykup na żądanie Obligatariuszy Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta Warunki wypłaty oprocentowania Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji wycena przedmiotu zastawu Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub Obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Obligacjami Podatek dochodowy Podstawa prawna emisji Obligacji Dane o subskrypcji Obligacji Dane o Emitencie Podstawowe dane

4 4.2. Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Historia Emitenta Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta i zasady ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Rynki instrumentów finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów a Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: a) Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych, b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności Działalność Emitenta Struktura przychodów i sprzedaży Majątek trwały Plany rozwoju i prognozy finansowe Otoczenie rynkowe Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec obligatariuszy Zobowiązania pozabilansowe Emitenta Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Struktura udziałów Emitenta, ze wskazaniem udziałowców posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników Sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013r Załączniki Odpis z KRS Jednolity tekst umowy Spółki Uchwała o emisji Obligacji i warunki emisji Obligacji Wyceny przedmiotów zabezpieczeń obligacji Definicje i objaśnienia skrótów

5 1 CZYNNIKI RYZYKA Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą Obligacji potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić opisane poniżej czynniki ryzyka, które związane są z otoczeniem rynkowym Emitenta, prowadzoną przez niego działalnością oraz wynikają z charakteru Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst. W przypadku ziszczenia się określonych okoliczności, każde z przedstawionych poniżej ryzyk lub wystąpienie kilku z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, prawną i perspektywy rozwoju Emitenta, a także oddziaływać niekorzystnie na kurs notowań Obligacji lub możliwość wypełnienia przez Spółkę obowiązków wobec inwestorów wynikających z posiadanych przez nich Obligacji. W opinii Emitenta, przedstawione poniżej czynniki ryzyka mają najważniejsze znaczenie dla zasadniczych aspektów jego funkcjonowania, szczególnie w kontekście emisji i obrotu Obligacjami na Catalyst. Emitent nie może wykluczyć, iż istnieją inne czynniki ryzyka, których nie można aktualnie zidentyfikować, a które mogłyby wywołać niepożądane skutki dla bieżącej sytuacji Spółki i jej instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst. Nie można też wykluczyć wystąpienia w przyszłości nowych czynników ryzyka, których aktualnie Emitent nie jest w stanie przewidzieć, a które mogą wywołać niepożądane skutki o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w przyjętej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z procedurą przetargów Specyfika działalności Emitenta powoduje, iż 30% przychodów realizowana jest na podstawie kontraktów z wieloletnimi odbiorcami i 70% przychodów Emitenta realizowana jest na bazie kontraktów pozyskiwanych w drodze przetargów organizowanych przez zakłady energetyczne i ciepłownicze i innych usługobiorców. Poza wymaganymi niezbędnymi referencjami, odpowiednim doświadczeniem oraz gwarancją utrzymania określonych parametrów dostarczanych przez Polbrand produktów, najważniejszym kryterium otrzymania kontraktu jest cena. Istnieje zatem ryzyko, że z uwagi na każdorazowe uczestnictwo w przetargach większej liczby oferentów i składania przez nich konkurencyjnych propozycji, Emitent nie pozyska planowanej liczby zleceń, bądź też rentowność pozyskanych kontraktów będzie niższa od zakładanej. Biorąc pod uwagę powyższe Polbrand spółka z o.o. działa w kierunku dywersyfikacji portfela odbiorców Ryzyko dotyczące współpracy z dostawcami Sprowadzany przez siebie węgiel Polbrand nabywa od kilku największych dystrybutorów tego surowca na rynkach światowych. Współpraca z kilkoma dostawcami pozwala Emitentowi na dywersyfikację źródeł pozyskania produktu oraz wpływa na utrzymywanie wysokiej elastyczności działania przy wyborze węgla odpowiadającego specyfikacji poszczególnych kontraktów pozyskanych przez Polbrand na rynku polskim. Taka formuła działalności w zakresie współpracy z dostawcami została wypracowana i była realizowana przez Emitenta w okresie ostatnich kilku lat. W perspektywie kolejnych lat nie można jednak wykluczyć wystąpienia nie dających się obecnie przewidzieć okoliczności (np. gospodarczych, politycznych), które okresowo lub długotrwale będą uniemożliwiały współpracę Emitenta z jednym lub kilkoma dystrybutorami węgla. Ograniczenie możliwych kierunków współpracy może spowodować wzrost cen surowca oferowanego przez dostawców, co może mieć niekorzystny wpływ na poziom rentowności osiągany przez Polbrand na poszczególnych dostawach realizowanych w ramach kontraktów w 5

6 trakcie powstałych zmian. Współpraca z kilkoma traiderami węgla z całego świata m in. z Rosji, Kolumbii pozwala zminimalizować ww. ryzyko Ryzyko kar umownych związanych z realizowanymi kontraktami Zawierane przez Emitenta umowy na dostawy węgla przewidują ich wykonanie w określonym terminie. Opóźnienie wykonania dostawy przez Polbrand skutkować może obowiązkiem poniesienia przez Emitenta określonej w umowie kary finansowej. W dotychczasowej historii działalności Emitenta powyższe zdarzenia nie wystąpiły, a Spółka wypracowała odpowiednie procedury dotyczące bieżącego nadzoru nad realizowanymi dostawami. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia wskazanej sytuacji w przyszłości, która może być spowodowana czynnikami nie leżącymi po stronie Spółki. Spółka w większości kontraktów z odbiorcami ma zapisy force majeure: na przykład dotyczące czynnika zamarznięcia portu załadunku Ryzyko walutowe Podstawową działalnością Emitenta jest import i hurtowa sprzedaż węgla kamiennego w Polsce. Zakup węgla przez Polbrand rozliczany jest z dostawcami w dolarach amerykańskich (USD), natomiast sprzedaż węgla odbiorcom w Polsce rozliczana jest w polskich złotych (PLN). W związku z tym, Emitent narażony jest na ryzyko kursowe. W tej sytuacji, wzrost kursu USD niekorzystnie może wpłynąć na sytuację finansową Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe. Niektóre umowy zawarte przez Emitenta z dostawcami węgla przewidują, że jeśli ceny oferowanego węgla ulegną zmianie poza ustalone widełki, to zmianie ulega cena za węgiel wyrażona w USD, tak aby jej wartość wyrażona w PLN była zbliżona w jak największym stopniu do wcześniej ustalonego poziomu w przeliczeniu na walutę polską. Część kontraktów zawierana jest z podaniem ceny w USD. Ponadto, na większość dostaw (do 70%) Emitent zawiera kontrakty futures na USD. Spółka planuje w przyszłym roku eksportować węgiel z Polski, co pozwoli znacząco zmniejszyć ryzyko kursowe Ryzyko związane z rosnącą skalą działalności Znajomość przez Emitenta rynku na którym działa oraz przewidywane na najbliższe lata pozytywne perspektywy jego dalszego funkcjonowania pozwalają Spółce zakładać dalszy wzrost skali prowadzonej działalności. W roku 2011 w stosunku do roku 2010, przychody Polbrand wzrosły o 60%, w roku 2012 w stosunku do roku 2011 wzrost ten wyniósł 137%, natomiast prognoza przychodów Emitenta na rok 2013 zakłada wzrost o 68% w stosunku do poziomu przychodów osiągniętego w roku Notowany w okresie ostatnich kilku lat stały, dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności osiągany jest dzięki systematycznej poprawie konkurencyjności Polbrand Best online casinos usa players na tle innych podmiotów oferujących importowany węgiel na rynku polskim. Uwzględniając prognozę przychodów na rok 2013, przez trzy ostatnie lata Emitent notuje znacząco wyższą dynamikę wzrostu przychodów w stosunku do tempa wzrostu zapotrzebowania polskiej gospodarki na węgiel z importu, tak więc Spółka powiększa swój udział w rynku kosztem podmiotów konkurencyjnych. Należy zatem zwrócić uwagę, że utrzymanie tego trendu w perspektywie długoterminowej będzie bardzo trudne do osiągnięcia, a Emitent nie jest w stanie precyzyjnie określić czasu wystąpienia barier dla dalszego wzrostu skali prowadzonej działalności oraz ewentualnych dodatkowych kosztów z tym związanych Ryzyko dotyczące wykonania prognoz finansowych W punkcie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozę wyników finansowych na lata Prognoza przychodów na rok 2013 uwzględnia stan aktualnie pozyskanych kontraktów oraz przewidywanego poziomu zamówień od znaczących klientów z 6

7 którymi Spółka współpracuje od wielu lat, a zasady współpracy z nimi ustalane są w drugim półroczu każdego roku. Prognoza przychodów na lata przewiduje spowolnienia tempa wzrostu Spółki i opiera się na założeniu utrzymania współpracy z dotychczasowymi klientami przy zbliżonych do obecnych poziomach zamówień z ich strony oraz pozyskaniu kilku nowych (2-3) kontraktów o średniej wartości zamówień w stosunku do obecnej skali działalności Emitenta. Mając na uwadze aktualny portfel zamówień oraz stan współpracy z obecnie obsługiwanymi klientami, Emitent podtrzymuje realność prognoz we wskazanym okresie. Niemniej, w latach nie można wykluczyć wystąpienia działań podmiotów konkurencyjnych oraz niekorzystnych zmian cen importowanego węgla lub innych czynników, które mogą spowodować okresowe wahania poziomu osiąganych przez Spółkę przychodów i zysków, choć prawdopodobieństwo wystąpienie takiej sytuacji w okresie do wykupu Obligacji serii E, tj. do stycznia 2016 roku należy określić jako stosunkowo niskie. W oparciu o aktualny stan portfela podpisanych zawartych umów, Zarząd Emitenta nie widzi natomiast dużego zagrożenia dla realizacji prognozy na rok Ryzyko związane z możliwością wzrostu zadłużenia Rozwój Emitenta i wzrost skali prowadzonej przez niego działalności wymaga posiadania stabilnego i relatywnie dużego kapitału, aby Spółka mogła sprostać wymogom związanym ze specyfiką realizacji znaczących zamówień wynikających z pozyskiwanych kontraktów od odbiorców przemysłowych (zakładów energetycznych oraz zakładów ciepłowniczych). Tempo wzrostu i poziom generowanych przez Polbrand zysków są niewystarczające wobec dynamicznie rosnącej skali działalności podmiotu. W związku z tym, działalność Emitenta finansowana jest przede wszystkim kapitałem obcym. Z emisji obligacji serii E Spółka spodziewała się uzyskać 18 mln zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego, co według Zarządu Emitenta pozwoliłoby na optymalizację przepływów finansowych w przedsiębiorstwie przy prognozowanym wzroście skali prowadzonej działalności w latach Mając na uwadze pozyskanie z emisji obligacji serii E środków w wysokości 12 mln zł, w przypadku wzrostu skali działalności zgodnie z poziomem przedstawionym w prognozach finansowych, Emitent może w pierwszej połowie 2014 roku przeprowadzić kolejną emisję obligacji w wysokości kilku kilkunastu milionów złotych. Decyzja o przedmiotowej emisji obligacji uzależniona jednak będzie od wyników osiągniętych przez Polbrand w 2013 roku oraz analizy perspektyw dla działalności Spółki w latach Ryzyko powstawania ubytków węgla w procesie realizacji dostaw do klientów Realizacja dostawy węgla zamówionego przez klienta, to proces logistyczny w którym odbiorca końcowy nie ponosi ryzyka związanego z ubytkiem surowca podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Oznacza to, że klient Emitenta płaci wyłącznie za ilość węgla rzeczywiście dostarczoną do niego. W przypadku dostawy węgla drogą kolejową (co w przypadku Polbrand miało częściowo miejsce do 2012 roku) bezpośrednio ze składu dystrybutora zagranicznego do odbiorcy końcowego koszty związane z powstałymi ubytkami w całości obciążały Emitenta. W przypadku dostawy drogą morską od dystrybutora zagranicznego (od 2013r. realizowanych jest w ten sposób praktycznie całość dostaw węgla sprowadzanego przez Polbrand), Emitent rozlicza się z dystrybutorem za ilość węgla rzeczywiście dostarczoną przez statek i wyładowaną na placu Polbrand na terenie Polski. Otrzymany przez Emitenta węgiel transportowany jest następnie do odbiorcy drogą kolejową lub dostarczany samochodami ciężarowymi. Spółka wypracowała mechanizmy kontroli realizowanych w ten sposób dostaw w zakresie pozwalającym na znaczącą minimalizację wystąpienia ewentualnych ubytków węgla na tym etapie realizacji dostaw do klientów, dzięki czemu w 2012r. koszty z tytułu niedoborów magazynowych wyniosły jedynie 9,8 tys. zł, stanowi to setny procent w skali przychodów Odejście ze Spółki osób odpowiedzialnych 7

8 na za nadzór i logistykę dostaw mogłoby okresowo (do czasu wdrożenia nowych pracowników w całość obowiązków) spowodować zakłócenia w prawidłowej realizacji procesu dostaw węgla i powstanie jego ubytków, które w zwiększonym stopniu obciążałyby koszty Emitenta Ryzyko związane z kluczowymi osobami Kluczowymi osobami w Spółce są Maciej Ziembicki wraz z kadrą zarządzającą Dyrektorem Logistyki Panią Wanda Zagumną oraz Dyrektorem Sprzedaży Panem Michałem Buszmiczem. Wysiłki Pana Ziembickiego wraz z kadrą zarządzającą koncentrowały się na budowaniu pozycji rynkowej Emitenta. Istnieje bardzo prawdopodobieństwo, że ich nagłe odejście ze Spółki miałoby negatywny wpływ na postrzeganie jej przez kontrahentów, a w konsekwencji na wyniki osiągane przez Spółkę Ryzyko związane ze strukturą właścicielską Właścicielem udziałów Emitenta, które stanowią 98,54% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Polbrand Sp. z o.o. jest Alphastar Sp. z o.o. w której 100% udziałów posiada Pan Maciej Ziembicki Prezes Zarządu Polbrand Sp. z o.o. Ponadto, Pan Maciej Ziembicki posiada 297 udziałów Emitenta, które stanowią 1,46% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Polbrand Sp. z o.o. W związku z powyższym, Pan Maciej Ziembicki, z racji zajmowanego stanowiska oraz aktualnej struktury właścicielskiej Emitenta, bezpośrednio kontroluje Spółkę i od jego decyzji zależy bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój. Obligatariusze nie będą mieć wpływu na bieżące decyzje podejmowane w Spółce Ryzyko obniżenia rentowności prowadzonej działalności W okresie kilku ostatnich lat (tj. w latach ) osiągany przez Polbrand poziom rentowności netto kształtował się na poziomie od 1,7% do 2,4%. Prognozy finansowe Spółki na lata , tj. w okresie do wykupu obligacji serii E przewidują utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 2,2% w 2013r., 2,4% w 2014r. oraz 2,9% w 2015r., co oznacza, że działalność Emitenta, podobnie jak całej branży należy uznać za nisko rentowną. W związku z powyższym, wystąpienie w dłuższym okresie któregoś z pozostałych czynników ryzyka opisanych w niniejszym rozdziale lub kilku z nich jednocześnie może okresowo lub nawet w dłuższym czasie wpływać na spadek rentowności działalności Emitenta Ryzyko związane z kapitałami własnymi Emitenta Według stanu na dzień 30 września 2013 r. kapitały własne Emitenta wyniosły ,52 zł. Na wysokość kapitałów własnych znaczący wpływ miało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny z dnia 14 grudnia 2012 r.) o kwotę zł, poprzez objęcie nowych udziałów po wartości nominalnej przez Alphastar sp. z o.o. Udziały zostały wniesione do Spółki wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości zł w postaci przedsiębiorstwa Alphastar sp. z o.o., gdzie za wartość majątku Alphastar sp. z o.o. przyjęto wartość znaku towarowego (marki) Polbrand (wobec faktu, że pozostałe obok znaku towarowego składniki wnoszonego aportem przedsiębiorstwa miały wartość marginalną). Szczegółowy opis operacji podwyższenia kapitału zamieszczono w pkt Dokumentu Informacyjnego. 8

9 1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Emitent Ryzyko konkurencji Emitent działa na rynku o dużej konkurencyjności, stąd istnieje ryzyko działań konkurentów w postaci oferowania lepszych warunków handlowych potencjalnym klientom Polbrand, w tym w szczególności w zakresie cen ofertowych. Emitent pozyskuje zlecenia w drodze przetargów organizowanych głównie przez zakłady energetyczne i ciepłownicze, w których zasadniczym kryterium wyboru oferenta jest dostarczenie węgla o ściśle określonych parametrach oraz jego cena. W związku z powyższym, działania konkurentów mogą prowadzić do pozyskania przez Polbrand mniejszej od oczekiwanej liczby zleceń i/lub obniżenia rentowności działalności, będącej efektem konkurencji cenowej. Spółka nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi rywalizować oferując wysoką jakość świadczonych usług, doświadczenie, kompleksową i terminową obsługę poszczególnych kontraktów oraz porównywalne i atrakcyjne warunki cenowe Ryzyko zmian przepisów prawa i regulacji podatkowych Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej mogą narazić Emitenta na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie osiąganych przez niego wyników. Dodatkowym zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz ich uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta Ryzyko makroekonomiczne Emitent prowadzi działalność na terenie Polski, na przyszły rozwój oraz realizacja celów strategicznych pośredni wpływ mają czynniki makroekonomiczne, takie jak poziom stóp procentowych, wielkość inflacji, bezrobocia oraz PKB, na które Emitent nie ma wpływu, a które mogą mieć wpływ na poziom corocznych nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez wytwórców i dystrybutorów energii elektrycznej, których zyski uzależnione są stanu gospodarki i tempa jej rozwoju. Ponadto Polska zaliczana jest do krajów rozwijających się, w których działalność gospodarcza charakteryzuje się wyższym ryzykiem ekonomicznym i politycznym w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Pogorszenie się sytuacji politycznej lub gospodarczej kryzys na świecie i związane z tym zmniejszenie produkcji energii i ciepła może mieć okresowo negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta Ryzyko gospodarcze i polityczne w Polsce Górnictwo węgla kamiennego jest jednym z podstawowych sektorów polskiej gospodarki, która opiera się w zdecydowanej większości na energii wytwarzanej ze spalania tego surowca. Wydobywany w Polsce węgiel nie pokrywa całości rocznego zapotrzebowania polskiej gospodarki na to paliwo stąd konieczność jego importu. Ponadto, część polskiego węgla o najwyższych parametrach jakościowych jest eksportowana przez krajowe kopalnie. W związku z tym, na rynku polskim kopalnie oferują głownie węgiel niższej jakości, który nie zawsze spełnia wymagane parametry dla poszczególnych pieców energetycznych i ciepłowniczych posiadanych przez krajowe zakłady tego typu. Jest to jeden z powodów, dlaczego polski sektor górniczy posiada znaczące niesprzedane zapasy węgla. Z uwagi na wielkie znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla polskiej gospodarki, sytuacja w tym sektorze należy do szczególnie 9

10 monitorowanych przez polski rząd. Nie można wykluczyć, że znaczące pogorszenie sytuacji polskiego górnictwa może spowodować szereg działań politycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą mogły chronić interesy krajowych podmiotów działających w tej branży oraz osób w niej zatrudnionych. Może to w konsekwencji spowodować okresowe zmniejszenie poziomu importu węgla do Polski, co miałoby niekorzystny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z proekologiczną polityką Unii Europejskiej Polityka ekologiczna należy do najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej i koncentruje się głównie na wprowadzaniu mechanizmów zapobiegawczych dla ochrony środowiska. Wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące emisji dwutlenku węgla, który w największych ilościach emitowany jest do atmosfery w związku ze spalaniem węgla kamiennego. W związku z tym, wprowadzane są regulacje wspierające wytwarzanie energii z innych surowców, a zwłaszcza z alternatywnych źródeł energii. Zwiększanie udziału energii wytwarzanej w sposób ekologiczny w ogólnym bilansie energetycznym poszczególnych krajów, to proces niezwykle kosztowny, stąd w wielu krajach, w tym także w Polsce, przebiega on bardzo wolno. Ponadto, w związku ze wzrostem poczucia ogólnego zagrożenia w wyniku awarii elektrowni jądrowych, rozwój tej gałęzi energetyki został mocno ograniczony, a w wielu krajach odchodzi się od tych planów. W związku z tym, eksperci MAE (Międzynarodowej Agencji Energii) przewidują na najbliższe lata utrzymanie się wzrostowej tendencji wydobycia i zużycia węgla, który w końcu obecnej dekady może stać się głównym nośnikiem energii na świecie. W związku z powyższym, ryzyko związane z proekologiczną polityką Unii Europejskiej ma obecnie niewielki wpływ na sytuację w branży wydobycia i handlu węglem kamiennym, a ewentualne utrudnienia dla jej działalności mogą pojawić się w okresie osiągnięcia przez gospodarkę europejską wysokiego poziomu koniunktury gospodarczej. Wzrost możliwości inwestycyjnych poszczególnych krajów mógłby wówczas zostać wykorzystany do dalszego zaostrzenia regulacji unijnych dla prowadzenia dalszych inwestycji w zakresie bardziej ekologicznych metod wytwarzania energii. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę że Spółka dostarczała (w roku 2011) do swoich odbiorców również biomasę, zwiększenie zużycia której nakładają przepisy Unijne w ciągu najbliższych lat. W związku z tym, w razie spadku zapotrzebowania na węgiel i wzroście zapotrzebowania na biomasę, Spółka będzie w stanie realizować zamówienia także na ten surowiec energetyczny Czynniki ryzyka wynikające z Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst Ryzyko związane z przyszłym kursem notowań Obligacji oraz płynnością obrotu Kurs obligacji i płynność obrotu obligacjami notowanymi na Catalyst są wypadkową relacji między popytem na obligacje ich podażą. Zależą wobec tego od cen, po jakich składane są przez inwestorów giełdowych zlecenia kupna i sprzedaży oraz od ilości i wielkości tych zleceń. Na zachowania inwestorów w tej mierze rzutują czynniki o różnorakim charakterze. Inwestorzy kierować się mogą zarówno bieżącą oceną działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej lub prawnej, ale i przesłankami bezpośrednio z tym nie związanymi, np. koniunkturą na polskim rynku kapitałowym, giełdach światowych, danymi makroekonomicznymi, czy sytuacją polityczną. Na kurs obligacji wpływają też warunki oprocentowania innych dostępnych na rynku w danym czasie obligacji, które z kolei wynikają m.in. z aktualnej wysokości stóp procentowych i tendencji 10

11 co do ich kształtowania w przyszłości. Znaczenie dla płynności obrotu obligacjami ma też nastawienie ich nabywców względem horyzontu czasowego inwestycji inwestycje długoterminowe zmniejszać będą podaż obligacji. Przywołane powyżej mechanizmy powodują, że kurs obligacji i płynność obrotu nimi podlegają znacznym wahaniom i są trudne do oszacowania. Nie można więc zapewnić, iż osoby, które nabyły Obligacje będą mogły je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub też naruszenia interesów inwestorów, na żądanie zgłoszone przez KNF, GPW i BondSpot mają obowiązek zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto, How are sports gambling winnings taxed stosownie do 11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 13 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, GPW i BondSpot może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. GPW i BondSpot mogą także bezterminowo zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, którego instrumenty finansowe mogą spełniać przesłankę prowadzącą do decyzji o wykluczeniu ich z obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu z obrotu ( 12 ust. 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW oraz 14 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot). Zgodnie z 17c ust. 3 i 5 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW oraz 20b ust. 3 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, GPW i BondSpot mogą także bezterminowo zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW i Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie 17c ust. 2 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW lub 20b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot. Zawieszenie notowań Obligacji drastycznie ograniczyłoby swobodę w ich zbywaniu Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie zgłoszone przez KNF, GPW i BondSpot mają obowiązek wykluczyć z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub też powoduje naruszenie interesów inwestorów. Ponadto, stosownie do 12 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW oraz zgodnie z 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, GPW i BondSpot może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 11

12 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. GPW i BondSpot wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Zgodnie z 17c ust. 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW oraz 20b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, GPW i BondSpot mogą także wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe emitenta, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW i Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie 17c ust. 2 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW lub 20b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW i BondSpot mogą bezterminowo zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Wykluczenie Obligacji z obrotu drastycznie ograniczyłoby swobodę w ich zbywaniu Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta sankcji za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulacji dotyczących rynku Catalyst Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy Emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej – odnoszące się do informowania KNF o wprowadzeniu Obligacji do obrotu na Catalyst, KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości zł. Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot, Organizator tego rynku (GPW S.A. i BondSpot), poza wykluczeniem lub zawieszeniem obrotu instrumentami Emitenta może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. 12

13 Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji Zgodnie z przyjętymi warunkami emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w dniu 4 stycznia 2016r. poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. Nie można jednak wykluczyć ryzyka nie wywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Nie można jednak zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań wynikających z Obligacji, Administrator Hipoteki podejmie działania egzekucyjne, zmierzające do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy. 13

14 2 OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Za wszystkie informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym odpowiada Emitent, w imieniu którego występuje: Maciej Ziembicki – Prezes Zarządu Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 14

15 3 DANE O OBLIGACJACH 3.1. Cel emisji Środki z emisji obligacji Spółka zamierza przeznaczyć na restrukturyzację źródeł finansowania prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej oraz na zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze znaczącym wzrostem skali obrotów. W pierwszej kolejności Emitent przeznaczył środki z emisji na spłatę wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach, na których wpisy hipoteczne na rzecz Administratora Hipoteki reprezentującego Obligatariuszy dokonane zostały na drugich miejscach w księgach wieczystych, w celu zwolnienia pierwszych miejsc w księgach wieczystych i wpisania na nich Administratora Hipoteki. Uniezależnienie się od kapitału kredytowego pozwoli Spółce na poprawę elastyczności działania poprzez skrócenie czasu realizacji poszczególnych dostaw z uwagi na wyeliminowanie konieczności wypełniania czasochłonnych procedur bankowych związanych z każdorazowym uruchomieniem poszczególnych przyznanych kredytów i linii kredytowych, co przełoży się na wzrost wartości obrotów i zysku ze sprzedaży Wielkość emisji Emitent wyemitował (sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. W dniu 6 grudnia 2013 r. ZW Emitenta podjęło uchwałę o przedłużeniu z 30 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. terminu na wpisanie na pierwszym miejscu w księgach wieczystych hipotek na rzecz Administratora Hipoteki reprezentującego Obligatariuszy na nieruchomościach, gdzie w księgach wieczystych wpisy na rzecz Administratora Hipoteki zostały umieszczone na drugich miejscach. Intencją Emitenta było wydłużenie okresu pełnego uregulowania pozostałych do spłaty kwot kredytów zabezpieczonych na tych nieruchomościach z uwagi na pojawienie się możliwości korzystnego zakupu partii towarów, co przełożyłoby się dodatnio na rentowność sprzedaży Emitenta. Emitent zwrócił się więc do Obligatariuszy o akceptację zmiany warunków emisji, na co uzyskał zgodę Obligatariuszy posiadających Obligacji. Jako, że jeden z Obligatariuszy nie wyraził stosownej zgody, Emitent dokonał wykupu i umorzenia nabytych przez niego 300 Obligacji. Po tej operacji wyemitowanych pozostaje (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Do obrotu na Catalyst wprowadzanych jest (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych Wartość nominalna i cena emisyjna Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych i jest równa cenie emisyjnej. 15

16 3.4. Warunki wykupu Wykup w przyjętym terminie Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z Obligatariuszy kwoty odpowiadającej iloczynowi liczby posiadanych przez niego Obligacji i ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione w dniu 4 stycznia 2016r. Wykup Obligacji będzie przeprowadzany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane będą Obligacje i nastąpi na te rachunki papierów wartościowych. Zgodnie z przepisami KDPW uprawnionymi do otrzymania kwoty wykupu będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych Obligacje będą zapisane szóstego dnia roboczego przed dniem wykupu. Jako dni robocze uznaje się każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności związanych z Obligacjami. Dniem ustalenia praw do wykupu będzie 22 grudnia 2015 r. Jednocześnie z wykupem Obligacji nastąpi wyplata odsetek za ostatni okres odsetkowy, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.5 Dokumentu Informacyjnego. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu Przedterminowy wykup na żądanie Obligatariuszy Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o obligacjach w przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Na żądanie Obligatariusza Obligacje będą też podlegać przedterminowemu wykupowi jeżeli przed dniem wykupu dojdzie do następujących sytuacji: – wobec Emitenta nastąpi wszczęcie postępowania: likwidacyjnego, upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego, jeżeli kwota egzekwowanego roszczenia przekroczy zł, – Emitent zdecyduje o wypłacie dywidendy za rok 2012 lub 2013, lub 2014, – w księgach wieczystych nieruchomości, na których zostało ustanowione zabezpieczenie na rzecz Administratora Hipoteki reprezentującego Obligatariuszy zostaną wpisane ograniczone prawa rzeczowe na rzecz podmiotów innych, niż Administrator Hipoteki. Oświadczenie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligatariusz składa w odpowiedniej placówce firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym w chwili złożenia oświadczenia zapisane są Obligacje, w formie pisemnej lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami stosowanymi przez tę firmę inwestycyjną. Następnie firma inwestycyjna przekazuje oświadczenie Emitentowi. Zaleca się Obligatariuszowi uprzedni kontakt z firmą inwestycyjną w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w tym zakresie. Wykup nastąpi przez przekazanie Obligatariuszom kwoty należności głównej powiększonej o odsetki narosłe do dnia złożenia oświadczenia z żądaniem przedterminowego wykupu. Wykup nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji, jednak dokładny termin wynikać będzie z obowiązujących aktualnie regulacji KDPW. Wraz ze złożeniem oświadczenia z żądaniem przedterminowego wykupu firma inwestycyjna przyjmująca oświadczenie ustanawia na rachunku papierów wartościowych blokadę Obligacji w liczbie objętej oświadczeniem. Tym samym wyłączona zostaje możliwość przenoszenia własności Obligacji. 16

17 Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki uprawniające obligatariuszy do wystąpienia z wnioskiem do Emitenta z żądaniem wcześniejszego wykup Obligacji Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta Emitentowi przysługuje prawo przeprowadzenia obligatoryjnego wykupu części lub wszystkich Obligacji przed datą wykupu w dniu 4 lipca 2014 roku. O decyzji Emitenta w sprawie wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent powiadomi Obligatariuszy na co najmniej 45 dni przed wykupem w formie raportu bieżącego, zgodnie z przepisami obowiązującymi podmioty, których obligacje znajdują się alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizowanym przez GPW S.A. i BondSpot S.A. Przedterminowy wykup nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z Obligatariuszy należności głównej za każdą wykupowaną Obligację. Wraz z wypłatą należności głównej Emitent wypłaci także odsetki narosłe od początku ostatniego okresu odsetkowego do dnia przedterminowego wykupu (włącznie z tym dniem). W przypadku przeprowadzenia wykupu części Obligacji, Obligacje będą wykupowane od obligatariuszy proporcjonalnie do ich stanu posiadania przez poszczególnych obligatariuszy. Ułamkowe części Obligacji nie będą wykupowane – w przypadku gdyby ze stosunku ogólnej liczby wykupowanych Obligacji i liczby Obligacji posiadanych przez poszczególnych obligatariuszy wynikało, że wykupowi podlega ułamkowa cześć Obligacji. Szczegółowe zasady wykupu, w tym postępowania z ułamkowymi częściami Obligacji, wynikać będą z aktualnie obowiązujących regulacji KDPW. Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu. Emitent wystąpi z wnioskiem o zawieszenie obrotu Obligacjami do GPW S.A. i BondSpot S.A. Emitent przewiduje, że okres zawieszenia obrotu Obligacjami będzie wynosił od dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wcześniejszego wykupu do dnia wcześniejszego wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu Obligacjami podejmuje GPW S.A. i BondSpot S.A. i podaje ją do publicznej wiadomości Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 11% w skali roku. Okresy Odsetkowe wynoszą 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu przydziału Obligacji, tj. 5 lipca 2013r. (włącznie) i kończy 4 października 2013 r. (włącznie). W pierwszym okresie odsetkowym, odsetki od jednej Obligacji wyniosły 2,77 zł. W trzecim okresie odsetkowym odsetki od jednej Obligacji wynoszą 2,71 zł. Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem). Numer Okresu Odsetko wego Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Liczba Dni w danym Okresie Odsetkowym Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek Pt Pt Cz Pt Sb Sb Pn Wt 17

18 Nd Pt Cz Pt Sb Pt Cz Pt Sb Sb Pt Pn Nd Nd Pn Pn Pn Sb Pt Wt Nd Sb Pt Pn Nd Nd Pt Pn Pn Pn Wt Pn Przy naliczaniu odsetek za dany okres odsetkowy oprocentowanie będzie naliczane według formuły – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym podzielona przez 365 albo 366, zależnie od liczby dni w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy. Obliczanie oprocentowania będzie następować według następującego wzoru: KO = SP x WN x LD/ D gdzie: KO oznacza wysokość odsetek z jednej Obligacji, SP oznacza ustaloną stopę procentową, WN oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD oznacza liczbę dni w okresie odsetkowym, D oznacza rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Obliczona kwota odsetek będzie podlegała zaokrągleniu do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Odsetki będą płatne w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Jeżeli dzień ten będzie przypadał w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w sobotę, Emitent zobowiązuje się do zapłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu płatności odsetek Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji Zgodnie z ustalonymi przez Emitenta warunkami emisji, należności Obligatariuszy wynikające z Obligacji miały zostać zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek na szeregu nieruchomości, których ilość i łączna wartość miała być zależna od wysokości środków pozyskanych przez Emitenta z emisji Obligacji. Przyjęto zasadę, że wartość nieruchomości, na których zostaną ustanowione hipoteki będzie stanowić nie mniej, niż 156% wartości środków pozyskanych z emisji Obligacji. W obliczu tej zasady i z uwagi na fakt, że z emisji pozyskano mniejszą od maksymalnej kwotę, nie wszystkie wymienione w dokumentacji emisyjnej nieruchomości zostały wykorzystane jako zabezpieczenia. Należności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zabezpieczone zostały poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Hipoteki, reprezentującego Obligatariuszy (Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k., ul. Grzybowska 4 lok. U9B, Warszawa), zabezpieczeń hipotecznych na szeregu nieruchomości wymienionych poniżej: 18

19 1) nieruchomość zabudowana (działka ewidencyjna nr 132/27 i 133/26) o powierzchni łącznej m2 wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 770,25 m2, zlokalizowana w miejscowości Kośmidry gm. Pawonków, powiat lubliniecki, woj. śląskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze CZ1L/ /0. Według operatu szacunkowego z dnia r. wartość nieruchomości wyceniona została na zł. Nieruchomość nie jest własnością Emitenta – właścicielem jest Alphastar sp. z o.o. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. Hipoteka zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej nastąpił w dniu 9 sierpnia 2013 r. i został dokonany na pierwszym miejscu. 2) Nieruchomość gruntowa (działka ewidencyjna 212/2) o powierzchni m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 532 m2, położona we wsi Ojrzanów woj. mazowieckie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze PL1Z/ /6. Według operatu szacunkowego z dnia r. (potwierdzenie aktualności z dnia r.) wartość nieruchomości wyceniona została na zł. Nieruchomość nie jest własnością Emitenta – właścicielem jest Alphastar sp. z o.o. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. Hipoteka zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej nastąpił w dniu 18 lipca 2013 r. i został dokonany na pierwszym miejscu. 3) Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące 5 działek o powierzchni: m2 (działka 172/2), m2 (działka 172/3), m2 (działka 172/4), m2 (działka 172/5), m2 (działka 172/6) położone we wsi Boża Wola woj. mazowieckie, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze PL1Z/ /6. Według operatów szacunkowych z dnia r. łączna wartość ww. gruntów wyceniona została na zł. Nieruchomości nie są własnością Emitenta – właścicielem jest Alphastar sp. z o.o. Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Hipoteka zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej nastąpił w dniu 10 lipca 2013 r. i został dokonany na pierwszym miejscu. 4) Nieruchomość gruntowa (działki ewidencyjne 23/5 i 24/5) o łącznej powierzchni m2 wraz z wybudowanym w 2005r. budynkiem na cele mieszkalno-usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 240 m2, na drugiej części działki znajduje się las i wykopalisko piasku, położona we wsi Dąbrówka Gmina Pniewy woj. mazowieckie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze RA1G/ /9. Według operatu szacunkowego z dnia r. wartość nieruchomości wyceniona została na zł. Nieruchomość jest własnością Emitenta. Hipoteka zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej nastąpił w dniu 16 lipca 2013 r. i został dokonany na drugim miejscu. Wpis hipoteki do księgi wieczystej na pierwszym miejscu nastąpił w dniu 19 grudnia 2013 r. 19

20 5) Nieruchomość gruntowa (działka ewidencyjna nr 107) o powierzchni 700 m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 588 m2, zlokalizowana w miejscowości Opalenie Gmina Gniew, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr GD1T/ /2. Według operatu szacunkowego z dnia r. wartość nieruchomości wyceniona została na zł. Nieruchomość nie jest własnością Emitenta – właścicielem jest osoba fizyczna, Pan Jan Konarzewski. Pan Jan Konarzewski był jednym z założycieli i udziałowców Emitenta. Hipoteka zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej nastąpił w dniu 30 sierpnia 2013 r. i został dokonany na drugim miejscu. Wpis hipoteki do księgi wieczystej na pierwszym miejscu nastąpił w dniu 12 grudnia 2013 r. 6) Nieruchomość gruntowa (działka ewidencyjna 78) o powierzchni m2 wraz z budynkiem kotłowni o powierzchni użytkowej 329 m2, znajdująca się w Kopytkowie Gmina Smętowo Graniczne woj. pomorskie dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze GD1A/ /4. Według operatu szacunkowego z dnia r. wartość nieruchomości wyceniona została na zł. Nieruchomość jest własnością Emitenta. Hipoteka zabezpiecza roszczenia Obligatariuszy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej nastąpił w dniu 31 lipca 2013 r. i został dokonany na drugim miejscu. Wpis hipoteki do księgi wieczystej na pierwszym miejscu nastąpił w dniu 12 grudnia 2013 r. Wszystkie hipoteki zostały wpisane w księgach wieczystych na pierwszych miejscach. Hipoteki nr 4 6 zostały pierwotnie wpisane w księgach wieczystych na drugich miejscach, ale docelowo po spłacie zabezpieczonych nimi kredytów zostały umieszczone na pierwszych miejscach. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji – aby emisja Obligacji doszła do skutku – do 30 września 2013 r. hipoteki nr 1 3 miały być wpisane do ksiąg wieczystych od razu na pierwszych miejscach, a hipoteki 4 6 miały być wpisane do ksiąg wieczystych na drugich miejscach. Warunki te zostały spełnione w dniu 30 sierpnia 2013 r., kiedy to do księgi wieczystej wpisano ostatnią właściwą hipotekę. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, gdyby w terminie do 30 listopada 2013 r. hipoteki nr 4-6 nie zostały wpisane do ksiąg wieczystych na pierwszych miejscach, Emitent byłby zobowiązany dokonać przedterminowego wykupu Obligacji. W dniu 6 listopada 2013 r. ZW Emitenta podjęło uchwałę o przedłużeniu tego terminu do 31 stycznia 2014 r., w związku z czym Emitent zwrócił się do Obligatariuszy o akceptację zmiany warunków emisji, na co uzyskał zgodę Obligatariuszy posiadających Obligacji. Jako, że jeden z Obligatariuszy nie wyraził stosownej zgody, Emitent dokonał wykupu i umorzenia nabytych przez niego 300 Obligacji. Hipoteki 4 6 zostały wpisane do ksiąg wieczystych na pierwszych miejscach w grudniu 2013 r. (ostatni wpis: 19 grudnia 2013 r.), w związku z tym ustała przesłanka prowadząca do przedterminowego wykupu Obligacji. Podstawę prawną obciążenia nieruchomości hipotekami stanowi art. 7 Ustawy o obligacjach, który przewiduje, iż do ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wystarcza oświadczenie woli właściciela nieruchomości w związku z art. 65 w zw. z art. 97 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Łączna wartość hipotek wynosi zł. 20

21 Dodatkowe zabezpieczenie należności Obligatariuszy stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty należności głównej z tytułu wszystkich emitowanych Obligacji powiększonej o odsetki do wszystkich emitowanych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego. Oświadczenie zostało złożone 28 czerwca 2013 r. (Repertorium A nr 5728/2013) Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji wycena przedmiotu zastawu Operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących zabezpieczenie należności wynikających z Obligacji zamieszczone są na stronie internetowej obok niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W pkt. 7.4 Dokumentu Informacyjnego zamieszczono wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 31 marca 2013 r. wynosi ,83 złotych. szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wynosi złotych (poza zobowiązaniami wynikającym z emisji Obligacji) Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub Obligacjom Emitent nie zlecał żadnej agencji ratingowej przygotowania oceny ratingowej i wedle jego wiedzy ocena taka nie została wystawiona ani jemu, ani Obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Z Obligacji nie wynikają żadne dodatkowe uprawnienia poza zaprezentowanymi w pkt 3.4 i 3.5 Dokumentu Informacyjnego Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Obligacjami Przedstawione poniżej informacje mają charakter ogólny. Nie stanowią porady lub opinii podatkowej, ani nie są szczegółową analizą kwestii podatkowych. W celu uzyskania takich informacji osoby zainteresowane powinny zwrócić się zapytaniem do podmiotów umocowanych na podstawie właściwych przepisów do świadczenia usług doradztwa podatkowego. 21

22 Podatek dochodowy Osoby fizyczne – rezydenci Do zasad opodatkowania osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 2 tej ustawy od dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 19 % osiągniętego dochodu (przychodu). Dochodu (przychodu) tego nie łączy się z dochodami (przychodami) uzyskanymi z innych źródeł. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Poboru podatku płatnik dokonuje w momencie wypłaty środków lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. Na rachunek podatnika przekazywana jest kwota uwzględniająca potrącenie podatku. Płatnik przekazuje zryczałtowany podatek do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek oraz składa w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczną deklarację. Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych pobiera się podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów (przychodów) z takich transakcji nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł. W przypadku dokonania transakcji zbycia papierów wartościowych płatnikiem podatku jest ich właściciel (w tym przypadku obligatariusz). Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym są zapisane obligacje lub pełniący funkcję sponsora emisji zobowiązany jest przekazać płatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych. W celu umożliwienia spełnienia przez dom maklerski tych obowiązków, płatnik zobowiązany jest przekazań mu informacje o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej oraz o właściwym urzędzie skarbowym, a także inne informacje niezbędne domowi maklerskiemu do wypełnienia nałożonych na niego obowiązków Osoby prawne – rezydenci Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą ustawą dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku od dochodów osób prawnych wynosi 19 % podstawy opodatkowania. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń wynikających z Obligacji dokonywane będą bez potrąceń Nierezydenci Zgodnie z art. 30 b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobraniu podatku ma miejsce pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobraniu 22

23 podatku ma miejsce pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zbycie papierów wartościowych jest, co do zasady obarczone podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1% wartości dokonanej transakcji. Jednak na podstawie art. 9 ust. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 649) zwolniona jest od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podatkowi nie podlegają również czynności prawne, w których przynajmniej jedna ze stron jest z tytułu dokonania takiej czynności opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź jest zwolniona z tego podatku Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym Podstawa prawna emisji Obligacji Umowa spółki Emitenta nie zastrzega możliwość podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji do kompetencji określonego organu Spółki. W dniu 11 czerwca 2013 r. uchwałę w sprawie emisji Obligacji wraz z przyjęciem warunków emisji podjęło najpierw Zgromadzenie Wspólników, a następnie także Zarząd. Uchwała Zarządu była w swej treści tożsama z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za podstawę procesu subskrypcji Obligacji w kontaktach z inwestorami przyjęto uchwałę Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zarządu została podjęta z ostrożności, z uwagi na brak jednoznacznych regulacji w umowie spółki Emitenta, i ma charakter wewnętrzny. Przy podejmowaniu uchwały Zarządu popełniono omyłkę nie zmieniając w nagłówkach uchwały i warunków emisji nazwy organu podejmującego uchwałę (pozostało Zgromadzenie Wspólników ). Omyłka ta została sprostowana poprzez przyjęcie uchwały nr 2 Zarządu z dnia 16 lipca 2013 r. W dniu 6 listopada 2013 r. Zgromadzenie Wspólników, Online casino type games brand a następnie także Zarząd podjęły uchwały o zmianie warunków emisji (przedłużenie terminu na wpisanie na pierwszym miejscu w księgach wieczystych części hipotek, co zostało szerzej opisane w pkt. 3.2, 3.6. Dokumentu Informacyjnego). Zastosowano tu formułę analogiczną z uchwałami o emisji z 11 czerwca – za 23

24 podstawę kontaktów z inwestorami przyjęto uchwałę Zgromadzenia Wspólników, a uchwała Zarządu została podjęta z ostrożności i ma charakter wewnętrzny. Wszystkie przywołane uchwały zamieszczone są w pkt. 7.3 Dokumentu Informacyjnego Dane o subskrypcji Obligacji Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji: 11 czerwca 5 lipca 2013 r. Data przydziału Obligacji: 5 lipca 2013 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: Liczba przydzielonych Obligacji: Cena emisyjna Obligacji: 100 zł Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 29 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: 29 W związku ze zmianą warunków emisji (uchwała ZW z 6 listopada 2013 r. o przedłużeniu z 30 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. terminu na wpisanie na pierwszym miejscu w księgach wieczystych hipotek na rzecz Administratora Hipoteki reprezentującego Obligatariuszy na nieruchomościach, gdzie w księgach wieczystych wpisy na rzecz Administratora Hipoteki zostały umieszczone na drugich miejscach) i nie wyrażeniu na nią zgody przez jednego z Obligatariuszy, posiadającego 300 Obligacji, Emitent dokonał wykupu i umorzenia nabytych przez niego 300 Obligacji. Po tej operacji wyemitowanych jest Obligacji, będących w posiadaniu 28 osób. Nazwy subemitentów: nie wystąpiły podmioty pełniące funkcję subemitenta Koszty emisji: – koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: zł, – koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Casino online greece zł. Nie wystąpiły koszty subemitentów, ani promocji oferty. Koszty Spółki związane z przeprowadzeniem emisji Obligacji obciążają bieżące koszty działalności Spółki. Łączny koszt emisji Obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji, koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa został rozpoznany jednorazowo w pozostałych kosztach finansowych. 24

25 4 DANE O EMITENCIE 4.1. Podstawowe dane Nazwa: Polbrand sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Żelazna 67/31, Warszawa Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON KRS NIP Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieograniczony Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony Emitent został utworzony w 1992 roku na podstawie obowiązujących wówczas regulacji wynikających z przepisów Kodeksu Handlowego. Obecnie, Spółka funkcjonuje na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI wydział gospodarczy-rejestrowy w dniu r., w dziale B pod numerem W dniu r. Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Historia Emitenta Polbrand sp. z o.o. została założona w dniu r., na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr4918/92 zawartego przed Notariuszem Januszem Rudnickim w Kancelarii w Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 87/69 Założycielami Emitenta byli Jan Konarzewski i Czesław Lang Na mocy przedmiotowego aktu notarialnego, 50 udziałów o wartości nominalnej zł każdy i łącznej wartości nominalnej zł objął Jan Konarzewski, a 50 udziałów o wartości nominalnej zł każdy i łącznej wartości nominalnej zł objął Czesław Lang. Kapitały Spółki utworzone zostały przed denominacją polskiej waluty, co miało 25

26 miejsce począwszy od stycznia 1995 roku. W przeliczeniu, 1 nowy złoty odpowiadał starych złotych. W pierwszych kilku latach od powstania, POLBRAND sp. z o.o. współpracując z Izbami Handlowo Przemysłowymi Rosji, Ukrainy i Białorusi zajmowała się importem surowców z Krajów byłego Związku Radzieckiego przede wszystkim soli potasowej, paliw oraz metali. Od 1995 roku Spółka rozpoczęła działalność w zakresie importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej z przeznaczeniem dla energetyki zawodowej oraz odbiorców indywidualnych. Obecnie, działalność Emitenta koncentruje się na imporcie węgla dla odbiorców przemysłowych. Historia ważniejszych zdarzeń w działalności Emitenta: 1992 powstanie Polbrand sp. z o.o. wiodącą działalnością przedsiębiorstwa jest import surowców z Krajów byłego Związku Radzieckiego przede wszystkim soli potasowej, paliw oraz metali rozwijanie importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej z przeznaczeniem dla energetyki zawodowej oraz odbiorców indywidualnych objęcie funkcji Prezesa Zarządu przez Macieja Ziembickiego. Uruchomienie składu węglowego w Braniewie rozpoczęcie sprowadzania przez Spółkę węgla drogą morską. Nawiązanie współpracy z EC Stalowa Wola, obecnie Tauron Wytwarzanie nawiązanie współpracy z International Papier Kwidzyń nawiązanie współpracy z International Papier Kwidzyń Nabycie przez Macieja Ziembickiego wszystkich udziałów w Polbrand uruchomienie składów węglowych w Gdańsku i Szczecinie, co ma istotne znaczenie logistyczne ze względu na usytuowanie przy portach morskich do których Spółka sprowadza węgiel założenie Alphastar sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Maciej Ziembicki i objęcie przez Alphastar sp. z o.o. udziałów w Polbrand, stanowiących 98,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 4.6. Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta i zasady ich tworzenia Kapitały Emitenta tworzone są zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Umowy spółki Emitenta. Zgodnie z Art KSH podwyższenie kapitału może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Stosownie do Art. 255 i KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki. Zmiana umowy spółki następuje poprzez uchwałę zgromadzenia wspólników i wymaga wpisu do KRS. Jednak zgodnie z 8 ust. 3 Umowy spółki Emitenta podwyższenie kapitału do kwoty 2 mln zł 26

27 w terminie do 31 grudnia 2010 r. nie stanowiło zmiany umowy Spółki. Stosownie do Art KSH uchwała dotycząca zmiany umowy Spółki wymaga większości dwóch trzecich głosów. Uznaje się przy tym, że umowa spółki może przewidywać surowsze warunki podjęcia uchwały. Zgodnie z 24 umowy spółki Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i zmiany umowy spółki zapadają jednomyślnie. Zgodnie z 9 Umowy Spółki wpłaty na udziały mogą być dokonywane w pieniądzu lub jako wkłady niepieniężne (aporty). Zgodnie z Art. 260 KSH podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić ze środków spółki: z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych. Art KSH przewiduje, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być, na podstawie umowy spółki, zobowiązani do uiszczania dopłat do kapitałów spółki. Zgodnie z Art KSH jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej do dopłat tych stosuje się przepisy Art i Art. 179 KSH. Umowa Spółki stanowi tej kwestii jedynie, że podejmowanie uchwał w sprawie dopłat do kapitału zakładowego i zwrotu dopłat należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Art. 154 KSH przewiduje, że kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej zł, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa, niż 50 zł. Jeżeli udział jest nabywany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Źródłami pochodzenia kapitału zapasowego Spółki są nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów i kwoty przeniesione z wypracowanego przez Spółkę zysku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Na podstawie 26 umowy spółki Emitenta Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy. Na dzień r.: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każda. Kapitał zapasowy Emitenta wynosi ,42 zł. Emitent nie posiada kapitałów rezerwowych. Zysk z lat ubiegłych wynosi ,00 zł. Zysk netto roku bieżącego wynosi ,10 zł. Tabela. Kapitały własne Emitenta. Dzień bilansowy [ zł ] [ zł ] [ zł ] KAPITAŁ WŁASNY , , ,52 Kapitał podstawowy , , ,00 Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0,00 0,00 0,00 Kapitał zapasowy , , ,42 Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych ,68 0, ,00 Zysk (strata) netto , , ,10 Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 Źródło: Emitent 27

28 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Spółka nie emitowała obligacji zamiennych lub obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych akcji Rynki instrumentów finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. Spółka nie wystawiała także kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Nie występują takie powiązania, w szczególności Emitent nie ma udziałów i akcji w innych przedsiębiorstwach a Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: a) Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych, b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) a) Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta: Pan Maciej Ziembicki posiada 297 udziałów Polbrand sp. z o.o. stanowiących 1,46% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. b) Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta: 28

29 Pan Maciej Ziembicki posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Alphastar sp. z o.o., która z kolei posiada udziałów Polbrand sp. z o.o. stanowiących 98,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. W związku z tym, Pan Maciej Ziembicki bezpośrednio i pośrednio (poprzez Alphastar sp. z o.o.) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Polbrand sp. z o.o. Alphastar sp. z o.o. jest właścicielem kilku nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki jako zabezpieczenie zobowiązań Obligatariuszy. Nieruchomości te zostały opisane w pkt. 3.6, wyszczególnienie 1), 2) i 3) Dokumentu Informacyjnego. Pan Maciej Ziembicki jest ponadto związany z dwoma podmiotami współpracującymi z Emitentem: PM Terminal sp. z o.o. 50% udziałów, Wiceprezes Zarządu Carbon Group Sp. z o.o. 45% udziałów. PM Terminal sp. z o.o. zajmuje się składowaniem węgla i świadczy na rzecz Emitenta usługi marketingowe. Wartość obrotów pomiędzy Emitentem a PM Terminal sp. z o.o. wyniosła w 2013 r. ok zł. Carbon Group Sp. z o.o. kupuje węgiel dostarczany przez Emitenta i świadczy usługi transportowe. Wartość obrotów pomiędzy Emitentem a Carbon Group Sp. z o.o. wyniosła w 2013 r. ok zł. c) Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych): Brak. Poza wyżej przywołanymi, brak jest jakichkolwiek innych powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i znaczącymi udziałowcami Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności Działalność Emitenta Podstawową działalnością Emitenta jest import i hurtowa sprzedaż węgla w Polsce. Spółka należy do ścisłego grona czołowych bezpośrednich importerów węgla kamiennego pochodzącego przede wszystkim z Rosji (Zagłębia Kuzbasu, Chakasji), Kazachstanu oraz innych krajów. Polbrand prowadzi także sprzedaż detaliczną węgla, zajmuje się produkcją i sprzedażą ciepła z własnej ciepłowni oraz handlem biomasą. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2012 roku wynosiło 17 osób. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Polbrand zatrudnia 22 osoby. W ofercie Spółki znajdują się wszystkie rodzaje węgla wykorzystywanego głównie w przemyśle: – niesort węglowy, – miał węglowy 0-13mm i 0-20mm, – groszek 25-40mm, 29

30 – ekogroszek 13-25mm, – orzech 40-70mm i 100mm, – kostka mm, – orzechokostka. Importowany przez Emitenta węgiel charakteryzuje się wysoką kalorycznością, niską zawartością siarki i popiołu. Polski węgiel jest materiałem o niższej kaloryczności i bardziej zasiarczony, stąd węgiel importowany stanowi uzupełnienie oferty rynkowej polskich kopalń. Każdy transport węgla realizowany przez Polbrand badany jest pod kątem parametrów jakościowych w laboratoriach renomowanej firmy SGS Polska. Każda dostawa badana jest pod kątem: wartości opałowej, wilgotności, oraz zawartości popiołu, siarki i części lotnych. Emitent wykorzystuje place węglowe znajdujące się w: 1. Braniewie, 2. Szczecinie, 3. Międzyrzeczu Podlaskim, 4. Spółka korzysta także z punktu przeładunkowego w Gdańsku. Schemat. Miejsca prowadzenia działalności operacyjnej przez Polbrand sp. z o.o. Źródło: Emitent Place węglowe są przez Spółkę wynajmowane, natomiast cały osprzęt oraz park maszynowy stanowią jej własność. Spółka realizuje procesy logistyczne związane z przewozem i dostawą węgla do klienta. Węgiel pochodzenia rosyjskiego transportowany jest statkami z portów rosyjskich m.in. w Sankt Petersburgu lub w Rydze do portu w Gdańsku bądź w Szczecinie, skąd jest dostarczany do poszczególnych placów węglowych bądź odbiorcy końcowego wagonami lub samochodami. Spółka nie przechowuje węgla na wagonach. 30

31 Dostawcami węgla importowanego przez Spółkę są podmioty zarejestrowane w Szwajcarii: Cargill International S.A., Glencore S.A., Gunvor S.A., Bulk Trading S.A. Do roku 2011 Spółka realizowała nie więcej niż 30% dostaw węgla drogą morską. W roku 2012 dostawy węgla drogą morską stanowiły 70% ogółu jej sprzedaży. W roku 2013 Spółka przewiduje realizację dostaw węgla w całości drogą morską. Realizując dostawy drogą morską Spółka jest w stanie dostarczyć zakontraktowany z klientem węgiel nawet po około 3 tygodniach od dnia złożenia zamówienia (drogą kolejową trwa to nawet do 3 razy dłużej). Dzięki temu, przy stosunkowo niewielkim wzroście wykorzystywanego kapitału obrotowego Emitenta będzie w stanie zrealizować obecnie znacznie większe obroty w stosunku do 2012r. Polbrand minimalizuje możliwość powstania ewentualnych ubytków ilości sprowadzanego węgla, rozliczając się za ilość węgla dostarczonego do portów w Polsce. Węgiel rozładowywany w polskich portach znajduje się pod stałym nadzorem służb nadzorujących Spółki do momentu dostarczenia go do obiorcy końcowego. W przypadku realizacji dostaw węgla drogą kolejową Spółka nie miała możliwości pełnej kontroli stanu realizowanych dostaw zwłaszcza w trakcie transportu poza granicami Polski. Około 90% rocznych obrotów Emitenta generuje współpraca z odbiorcami hurtowymi, około 9% rocznych obrotów Polbrand generuje sprzedaż półhurtowa poprzez własne składy, a do 1% rocznych przychodów Spółki osiąganych jest z produkcji ciepła we własnej ciepłowni. 31

32 Wykres. Wyniki Polbrand sp. z o.o. w latach oraz po I półroczu 2013r. Źródło: Sprawozdania Finansowe Emitenta Dzięki minimalizowaniu kosztów zmiennych oraz zastąpieniu wynajmowanego sprzętu własnymi maszynami i urządzeniami, koszty usług obcych Spółki rosną znacząco wolniej w stosunku do tempa wzrostu przychodów. W związku z tym, w roku 2012 i w I półroczu 2013r. nastąpiła istotna poprawa rentowności działalności prowadzonej przez Emitenta. W analizowanym okresie dla Polbrand: rentowność działalności operacyjnej w 2010r. wyniosła 3,6%, rentowność działalności operacyjnej w 2011r. wyniosła 2,6%, rentowność działalności operacyjnej w 2012r. wyniosła 3,7%, rentowność działalności operacyjnej w I półroczu 2013r. wyniosła 5,7%, natomiast: rentowność netto w 2010r. wyniosła 2,3%, rentowność netto w 2011r. wyniosła 1,7%, rentowność netto w 2012r. wyniosła 2,4%, rentowność netto w I półroczu 2013r. wyniosła 3,3%. 32

33 Schemat. Najwięksi odbiorcy węgla dostarczanego przez Polbrand Źródło: Emitent Struktura przychodów i sprzedaży Główne źródło przychodów Emitenta stanowią przychody ze sprzedaży węgla, które na przestrzeni lat oraz w I półroczu 2013 roku stanowiły od 94% do 99,1% ogółu przychodów Spółki. Polbrand świadczy także usługi sprzedaży ciepła z własnej ciepłowni znajdującej się w Kopytkowie Gmina Smętowo Graniczne woj. pomorskie Od 2012 roku Spółka zajmuje się także sprzedażą biomasy. Tabela. Struktura przychodów i sprzedaży Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie m Przychody ze sprzedaży w ęgla , , , ,8 2 Przychody ze sprzedaży ciepła 705,8 321,7 338,4 161,5 3 Przychody ze sprzedaży biomasy , ,4 Razem przychody ze sprzedaży , , , ,7 Przychody ze sprzedaży (w %) Lp. Wyszczególnienie m Przychody ze sprzedaży w ęgla 96,8% 99,1% 94,0% 97,8% 2 Przychody ze sprzedaży ciepła 3,2% 0,9% 0,4% 0,3% 3 Przychody ze sprzedaży biomasy 0,0% 0,0% 5,6% 1,9% Razem przychody ze sprzedaży 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ilość sprzedanego surow ca (w t) Lp. Wyszczególnienie m Sprzedany w ęgiel , , , ,1 2 Węgiel przeznaczony do produkcji ciepła 1 749,1 698,4 795,9 385,1 3 Sprzedana biomasa , ,5 Źródło: Emitent W okresie najbliższych kilku lat wiodącą działalnością Emitenta będzie nadal import i hurtowa sprzedaż węgla w Polsce Majątek trwały Według bilansu Emitenta na r. rzeczowe aktywa trwałe stanowią: 1. Grunty o wartości księgowej 4.549,1 tys. zł 33

34 2. Budynki i lokale o wartości księgowej 27,9 tys. zł 3. Urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej 512,1 tys. zł 4. Środki transportu o wartości księgowej 3,0 tys. zł 5. Środki trwałe w budowie 463,4 tys. zł Ad.1. Grunty będące własnością Emitenta to następujące nieruchomości: a) Nieruchomość gruntowa (działki ewidencyjne 23/5 i 24/5) o łącznej powierzchni m2 wraz z wybudowanym w 2005r. budynkiem na cele mieszkalno-usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 240 m2, na drugiej części działki znajduje się las i wykopalisko piasku, położona we wsi Dąbrówka Gmina Pniewy woj. mazowieckie. Według operatu szacunkowego sporządzonego w 2013r. wartość nieruchomości wyceniona została na 3,33 mln zł, b) Nieruchomość gruntowa (działka ewidencyjna 172/7) o powierzchni m2 wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, starym i nowym oraz halą magazynową, położona we wsi Boża Wola woj. Mazowieckie. Według operatu szacunkowego sporządzonego w 2013r. wartość nieruchomości wyceniona została na 3,40 mln zł, c) Nieruchomość gruntowa (działki ewidencyjne 305/1, 305/17 i 305/19) o łącznej powierzchni 2,79 ha zabudowana obiektami budowlanymi i instalacjami stanowiącymi stację paliw (obecnie nie funkcjonującą), położona w Nowej Niedrzwicy woj. lubuskie. Według operatu szacunkowego sporządzonego w 2013r. wartość nieruchomości wyceniona została na 5,14 mln zł, d) Nieruchomość gruntowa (działka ewidencyjna 78) o powierzchni m2 wraz z budynkiem kotłowni o powierzchni użytkowej 329 m2, znajdująca się w Kopytkowie Gmina Smętowo Graniczne woj. pomorskie. wartość nieruchomości wyceniona została na 1,16 mln zł przy czym wartość rynkowa gruntu to około 98 tys. zł, e) Nieruchomość gruntowa (działki o nr ewidencyjnym 356/44 oraz 356/45) o łącznej powierzchni 3477 m2, zabudowana budynkiem kotłowni i zaplecza socjalnego w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni zabudowy 275 m2. Wartość gruntu w Sztutowie oszacowana została na poziomie 595 tys. zł. Ad.2. Budynki i lokale to: budynek kotłowni w Kopytkowie, budynek kotłowni w Sztutowie oraz sieć cieplna w Kopytkowie o łącznej wartości rynkowej ok.1,37 mln zł (szacunki Spółki). Ad.3. Urządzenia techniczne i maszyny to: dwa kotły centralnego ogrzewania oraz inne wyposażenie kotłowni, ładowarka kołowa do węgla, kruszarka do węgla, sortownik do węgla o łącznej wartości rynkowej ok. 648 tys. zł (szacunki Spółki). Ad.4. Środki transportu to: 2 ciągniki, przyczepa, samochód osobowy, samochód ładowarka oraz samochód dostawczy, o łącznej wartości rynkowej ok. 18 tys. zł (Szacunki Spółki). Ad. 5. Środki trwałe w budowie o wartości 463,4 tys. zł stanowią nakłady inwestycyjne na stację paliw w Nowej Niedrzwicy. Łączna rynkowa wartość rzeczowego majątku Spółki to około 15 mln zł. Obecnie Spółka prowadzi działania inwestycyjne w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury na dzierżawionej działce przy nabrzeżu w Gdańsku. W miesiącu czerwcu 2013 roku oddano do użytku tory kolejowe, dzięki czemu węgiel wyładowywany jest ze statków bezpośrednio na wagony którymi dowożony jest do końcowego odbiorcy, bez konieczności dowozu surowca ze statku na wagony z wykorzystaniem transportu samochodami ciężarowymi. Emitent prowadzi negocjacje z Siarkoportem dotyczące uruchomienia żurawia przeładowczego, 34

35 który byłby wspólną inwestycję Polbrand i Siarkoportu (żuraw stanowiłby współwłasność obydwu podmiotów). Dzięki przeprowadzeniu tej inwestycji, ponoszone przez Emitenta koszty rozładunku węgla w porcie będą niższe w stosunku do dotychczasowych o min. 20% Plany rozwoju i prognozy finansowe Strategia rozwoju Emitenta zakłada przede wszystkim kontynuację dotychczasowej działalności na bazie zdobytych przez lata doświadczeń, oraz rozszerzanie zasięgu i zakresu jej aktywności przy zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług i oferowanych produktów. W związku z tym Polbrand: prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych klientów z energetyki zawodowej, prowadzi działania mające na celu pozyskanie klientów na inne rodzaje węgla koksującego i półkoksującego, dzięki zdobytym doświadczeniom w imporcie węgla drogą morską, planuje rozwijać import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA, zamierza rozwijać zdobyte doświadczenia w międzynarodowym handlu węglem logistyka i realizacja dostaw węgla do innych krajów, posiada doświadczenie i możliwości w zakresie realizacji dostaw biomasy dla energetyki zawodowej. Prognozy finansowe Emitenta na lata przewidują osiągnięcie następujących wyników Źródło: Emitent Założenia przyjęte przy sporządzaniu prognoz uwzględnią, iż: Prognoza przychodów na lata przewiduje spowolnienia tempa wzrostu Spółki i opiera się na założeniu utrzymania współpracy z dotychczasowymi klientami przy zbliżonych do obecnych poziomach zamówień z ich strony oraz pozyskaniu kilku nowych (2-3) kontraktów o średniej wartości zamówień w stosunku do obecnej skali działalności Polbrand. Prognozy Spółki uwzględniają pozyskanie środków z emisji obligacji serii E i w związku z tym zwiększenie poziomu wykorzystywanego kapitału obrotowego oraz restrukturyzację źródeł finansowania działalności Polbrand. Prognozy uwzględniają skrócenie rotacji majątku obrotowego z uwagi na transport całości sprowadzanego węgla drogą morską oraz stopniowe uniezależnianie się od kredytu bankowego (w związku z nieprzystawaniem procedur uruchamiania kredytów do specyfiki działalności Spółki) przy każdorazowym transporcie sprowadzanego przez Spółkę węgla. 35

36 Otoczenie rynkowe W latach światowa produkcja węgla wzrastała przeciętnie od 2 do 6% rocznie, za wyjątkiem roku 1999, kiedy zanotowano spadek o 1,5%. W sumie w ciągu minionych 20 lat światowa produkcja węgla wzrosła o 68%. W roku 2012 wydobycie tego surowca osiągnęło po raz kolejny rekordowy poziom, tj. ponad 7 mld ton, gdy w latach było to: 2008r. 6,05 mld ton, 2009r. 6,15 mld ton, 2010r. 6,72 mld ton, 2011r. 6,96 mld ton. Opublikowane przez Stowarzyszenie Importerów Węgla Kamiennego dane za 2012 rok wskazują, że pomimo wzrostu znaczenia alternatywnych źródeł energii, nadal utrzymuje się wysoki udział węgla kamiennego w handlu międzynarodowym i wykorzystywanym w skali światowej i w Unii Europejskiej do wytwarzania energii elektrycznej. Wyróżnić można 5 najważniejszych gałęzi w światowej gospodarce, w których występuje największe zużywanie węgla, tj.: – wytwarzanie energii elektrycznej (ok. 74% zużycia węgla), – przemysł stalowy (ok. 13% zużycia węgla), – produkcja cementu (ok. 10% zużycia węgla), – przetwórstwo węgla upłynnianie (Coal to Liquids), – inne wykorzystanie przemysłowe, jak zakłady papiernicze, chemiczne, farmaceutyczne, itp. Przy wydobyciu węgla kamiennego w skali światowej na poziomie ponad 7 mld ton, handel węglem kamiennym w 2012 r. przekroczył po raz pierwszy granicę 1 mld ton i wyniósł 1,050 mld ton, gdy w 2011 r. wyniósł 978 mln ton, co oznacza wzrost w 2012 r. o 72 mln ton. Wydobycie węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej wyniosło w 2012 r. poniżej 130 mln ton, przy jednoczesnym wzroście importu węgla kamiennego w przez te kraje, który wyniósł około 197 mln ton. Do głównych importerów węgla kamiennego w Unii Europejskiej zaliczają się: Niemcy (ok. 41 mln ton, W. Brytania ok. 31 mln ton, Włochy ok. 24 mln ton, Polska (ok. 15 mln ton), Francja i Hiszpania (po około 15 mln ton), Finlandia (ok. 7 mln ton), Dania (ok. 6 mln ton) oraz Belgia i Austria (po ok. 4 mln ton). Według przewidywań Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), światowy popyt na węgiel będzie wzrastał w kolejnych latach w tempie od 0,6% do 1,5% rocznie, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju światowej gospodarki. MAE już trzy razy modyfikowała wzwyż prognozę zapotrzebowania na węgiel w 2013 roku i obecnie jest ona o 4% większa niż zakładano jeszcze w styczniu br., zaś w prognozie na rok 2014 zapotrzebowanie oszacowano na wyższe o 2,3% w stosunku do wcześniejszych prognoz. Według MAE (Międzynarodowej Agencji Energii) w najbliższych latach (tj. co najmniej do 2017 roku) przewidywane jest utrzymanie się wzrostowej tendencji wydobycia i zużycia węgla, a w końcu obecnej dekady węgiel może stać się głównym nośnikiem energii na świecie, popyt na węgiel zbliża się bowiem do poziomu popytu na ropę naftową. W okresie ostatnich czterech lat (tj. w latach ) wydobycie węgla kamiennego w Polsce utrzymywało się na poziomie nie przekraczającym 80 mln ton i na przestrzeni ostatnich 18 lat utrzymuje się w trendzie malejącym. 36

37 Wykres. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach (w mln ton). Źródło: PAP według danych GUS W roku 2012 polskie kopalnie wydobyły 79,2 mln ton węgla kamiennego, co oznacza wzrost w stosunku do 2011 roku o 4,6%, w którym wydobyto 75,7 mln ton. Szacunki odnośnie polskiego rynku wydobycia węgla zakładają na 2013 rok spadek wydobycia o 0,7-1,0 mld ton. Wykres. Produkcja węgla kamiennego w Polsce (w mln ton). Źródło: Gazeta Rzeczpospolita W latach 90-tych ubiegłego wieku zagraniczna sprzedaż polskiego węgla wynosiła około 30 mln ton rocznie przy produkcji około 100 mln ton tego paliwa. Wówczas eksportowano około jednej trzeciej surowca przy niewielkim jego imporcie. Według danych Ministerstwa Gospodarki, w roku 2011 eksport polskiego węgla kamiennego wyniósł 5,7 mln ton, by w roku 2012 wzrosnąć do 7,4 mln ton. Z deklaracji producentów i sprzedawców węgla, uczestniczących w katowickiej konferencji “Coaltrans Poland”, która odbyła się w dniu 19 marca br., wynika, że eksport polskiego węgla w 2013 roku może być większy nawet o połowę w porównaniu z rokiem Należy zauważyć, że od 2008 r. Polska stała importerem węgla netto – czyli że kupujemy z zagranicy więcej, niż przeznaczamy na eksport. Polska wydobywa w ostatnich latach między 75 mln ton a 79 mln ton węgla rocznie, a możliwości zwiększenia poziomu wydobycia są już bardzo mocno ograniczone. Eksperci oceniają, że ilość ta nie pozwala być liczącym się na świecie graczem i co więcej, uwzględniając poziom eksportu, nie pokrywa ona wewnętrznego zapotrzebowania na ten surowiec (którego zużycie według danych GUS za 2011r. wyniosło 79,1 mln ton). 37

38 W tej sytuacji część koncernów takich jak np. Węglokoks, chce jeszcze zwiększyć ilość importowanego węgla. Ma on być sprowadzany przede wszystkim z Rosji. We wrześniu 2012r. PAP podała, iż w roku 2010 sprowadzono do Polski 14,1 mln ton węgla, w roku 2011 import tego surowca wzrósł do 14,7 mln ton. Rok 2012 był kolejnym, rekordowym pod względem ilości importowanego węgla kamiennego. Sprowadzono do Polski ponad 15 mln ton tego surowca, a ta liczba ma się zwiększać w kolejnych latach. Należy podkreślić, że zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Ministerstwo Środowiska, od 2016 roku zostaną zaostrzone standardy emisyjne. Zwiększy się zapotrzebowanie na węgle niskosiarkowe i niskopopiołowe, czym charakteryzuje się węgiel importowany z Rosji. Głównymi konkurentami Spółki na rynku polskim są następujące podmioty: EDF Polska sp. z o.o. – realizuje dostawy drogą morską, Suek Polska sp. z o.o. – realizacja dostaw drogą kolejową, KTK Polska sp. z o.o. – realizacja dostaw drogą kolejową, Barter S.A. – realizacja dostaw drogą kolejową, Krex sp. z o.o. – realizacja dostaw drogą kolejową, Energo sp. z o.o. – realizacja dostaw drogą kolejową. Polbrand specjalizuje się w imporcie miału węglowego dla energetyki zawodowej. W roku 2012r. Sprowadzono do Polski około 5 mln ton tego surowca. Udział Emitenta w tym segmencie wyniósł zatem ok. 5%. Plany Spółki na kolejne lata zakładają zwiększenie tego udziału do 10%. Według danych Dziennika Gazeta Prawna z lipca 2013r., z aktualnych analiz sporządzonych przez departament analiz strategicznych kancelarii premiera wynika, że nasza energetyka będzie oparta w 60 80% na węglu nawet po 2050r., przy czym zdaniem ekologów, nowe bloki energetyczne (spełniające coraz bardziej rygorystyczne unijne normy emisji zanieczyszczeń) uzależnią Polskę od węgla kamiennego pochodzącego z zagranicy. Sporządzany dla kancelarii premiera raport pt. Optymalny miks energetyczny dla Polski do roku 2060 w wersji datowanej na 13 czerwca 2013r. przewiduje, że w każdym z ośmiu przewidywanych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki to węgiel będzie odgrywał w niej kluczową rolę. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, celem autorów raportu było wyliczenie najtańszego miksu energetycznego, który zapewni jednocześnie odpowiednią rezerwę mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz realizację wiążących Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego. We wszystkich scenariuszach a zwłaszcza w najtańszym, przy minimalnym udziale odnawialnych źródeł energii czy rezygnacji z elektrowni jądrowej kluczową rolę zarówno pod względem zainstalowanych mocy, jak i produkowanej energii odgrywa węgiel kamienny. W odniesieniu do ww. raportu departamentu analiz strategicznych kancelarii premiera, zdaniem Michała Wilczyńskiego, byłego głównego geologa kraju, analiza polskich zasobów węgla prowadzi do następujących wniosków: – nowe inwestycje węglowe w energetyce, planowane przez państwowe koncerny, będą funkcjonować w 2050 r., lecz co najmniej 40 mln ton węgla koniecznych do ich działania trzeba będzie importować, – już w 2030 r. wydobycie polskiego węgla będzie mniejsze niż import, a w 2050 r. krajowe wydobycie nie przekroczy 28 mln ton. Ekspert (Michał Wilczyński) przypomina także, że zgodnie z wprowadzanymi regulacjami unijnymi, do końca 2018 r. muszą zostać zamknięte nierentowne zakłady górnicze, co dodatkowo może skomplikować sytuację energetyczną Polski, która ponad 90% energii elektrycznej i ponad 70% energii cieplnej wytwarza z węgla. 38

39 4.12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta w 2012r wyniosły ,00 zł i dotyczyły nabycia środków trwałych, z czego: grunty własne w wysokości ,00 zł (nabycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Dąbrówka Gmina Pniewy woj. Mazowieckie o łącznej powierzchni m2 wraz z wybudowanym w 2005r. budynkiem na cele mieszkalno-usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 240 m2, na drugiej części działki znajduje się las i wykopalisko piasku), urządzenia techniczne i maszyny w wysokości ,00 zł (nabycie ładowarki kołowej do węgla Liebherr 566), środki transportu 670,00 zł (wykup z leasingu specjalistycznego samochodu do ładowania węgla) Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wobec Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Wobec Emitenta nie toczy się postępowanie ugodowe, arbitrażowe, ani egzekucyjne Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta nie toczą i nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe mogące mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta brak również przesłanek faktycznych i prawnych, aby oczekiwać postępowań mogących mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec obligatariuszy W opinii Emitenta nie posiada on zobowiązań, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jego sytuację finansową, a w konsekwencji wpłynąć na realizację zobowiązań wobec Obligatariuszy. 39

40 Bieżące zobowiązania zaciągane przez związane są wyłącznie z potrzebami dotyczącymi realizacji wykonywanych kontraktów, a ich poziom jest uzależniony od szacunków poziomu przychodów z realizacji poszczególnych umów i realizowanych w ich ramach dostaw węgla. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 31 marca 2013 r. wynosiła ,83 złotych, z czego: Zobowiązania długoterminowe w wysokości ,00 zł stanowiły: – kredyty i pożyczki w kwocie ,00, – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł, Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości ,83 zł stanowiły: – kredyty i pożyczki w kwocie ,59 zł, – z tytułu dostaw i usług w kwocie ,23 zł, – pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie ,01 zł. Na dzień 31 marca 2013r., wartość majątku obrotowego Emitenta wynosiła ,67 zł. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła ,11 złotych, z czego: Zobowiązania długoterminowe w wysokości ,45 zł stanowiły: – kredyty i pożyczki w kwocie ,45, – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł (na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostały one wykupione), Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości ,66 zł stanowiły: – kredyty i pożyczki w kwocie ,62 zł, – z tytułu dostaw i usług w kwocie ,41 zł, – pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie ,63 zł. Na dzień 30 czerwca 2013r., Bitcoin casino bitcoin roulette spin wartość majątku obrotowego Emitenta wynosiła ,41 zł. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wynosi złotych (poza zobowiązaniami wynikającym z emisji Obligacji) Zobowiązania pozabilansowe Emitenta Emitent nie posiada zobowiązań pozabilansowych Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 2012 r nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł do kwoty zł tj. o kwotę zł poprzez objęcie nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 każdy udział przez Alphastar sp. z o.o. Udziały zostały wniesione do Spółki wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości zł w postaci przedsiębiorstwa Alphastar sp. z o.o., obejmującego w szczególności: – prawa do znaku towarowego (marki) Polbrand, – prawa (wierzytelności) wynikające z umów o pracę z dwiema osobami, – prawa (wierzytelności) wynikające z umowy z operatorem telefonicznym i umowy podnajmu, 40

41 – tajemnice przedsiębiorstwa. Na dzień 30 listopada 2012 r. przygotowano raport z wyceny rynkowej znaku towarowego (marki) Polbrand, zgodnie z którym wartość rynkowa tego znaku wyniosła zł. Raport z wyceny został przygotowany przez niezależny podmiot DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., w imieniu którego występował biegły rewident Krzysztof Truchel (nr rej. 9672). Z uwagi na fakt, że pozostałe obok znaku towarowego składniki wnoszonego aportem przedsiębiorstwa miały wartość marginalną, a Alphastar sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej, za wartość przedsiębiorstwa przyjęto wartość znaku towarowego. Raport z wyceny nie dotyczył więc przedsiębiorstwa Alphastar sp. z o.o., a wyłącznie znaku towarowego Polbrand. Raport miał na celu ustalenie wartości rynkowej praw autorskich do słowno-graficznego znaku towarowego Polbrand. Do wyceny wartości niematerialnej przyjęto wartość rynkową w oparciu o metodę kapitalizacji opłat licencyjnych (Relief from Royalty Method). Procedura wyceny wartości niematerialnej/własności intelektualnej metodą kapitalizacji opłat licencyjnych opiera się na założeniu, że wartość niematerialnej/własności intelektualnej uzależniona jest od skali korzyści finansowych, jakie właścicielom przyniesie wyceniane aktywo w trakcie dalszego okresu życia. Przyszłe korzyści z tytułu posiadania danego aktywa wyznacza się jako hipotetyczną równowartość opłat licencyjnych, jakie właściciel musiałby ponosić w przypadku konieczności nabycia praw do korzystania z wycenianej wartości niematerialnej/własności intelektualnej. Wniesienie wkładu niepieniężnego nie wpływa na prognozy finansowe Emitenta i nie przekłada się bezpośrednio na osiągane przez niego wyniki z działalności gospodarczej. Fakt bycia przez Spółkę właścicielem znaku towarowego Polbrand jest natomiast korzystny z punktu widzenia majątku Spółki. Dzięki tej operacji Emitent stał się właścicielem dodatkowego składnika majątkowego – rozpoznawalnego na rynku i kojarzonego ze Spółką znaku słowno – graficznego, a zarazem doszło do ujawnienia i wycenienia go w wartości rynkowej. Aport stanowi jednocześnie tarczę podatkową w postaci amortyzacji podatkowej, co znacząco zmniejsza obciążenia publiczno – prawne przy zachowaniu wciąż wysokiego EBIDTA. Jako znaczące aktywo wpływa też korzystnie na zdolność kredytową Spółki. Poza tym w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Po sporządzeniu danych finansowych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, tj. po dniu 31 grudnia 2012r. miały miejsce następujące zdarzenia mogące powodować istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta: w okresie od 1 stycznia 2013r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka zawarła umowy na dostawy węgla z 10 odbiorcami o łącznej wartości dostaw wynikających z tych umów w wysokości 111,3 mln zł, w III kwartale 2013r. Spółka zawarła umowę na dostawy węgla w 2014 roku o wartości 27 mln zł, ponadto: w dniu r. Spółka wykupiła obligacje serii A o wartości 2,33 mln zł, w dniu r. Spółka wyemitowała obligacje serii C o wartości 3,0 mln zł, w dniu r. Spółka wykupiła obligacje serii B o wartości 2,2 mln zł, w dniu r. Spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 2,22 mln zł, w dniu r. Spółka wyemitowała obligacje serii E o wartości 12,56 mln zł, w dniu r. Spółka wyemitowała obligacje serii G o wartości 3,94 mln zł. 41

42 4.20. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Według zapisów 16 Umowy Spółki, Zarząd Polbrand sp. z o.o. może być jednoosobowy lub wieloosobowy i powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników za okres pięcioletniej kadencji. Obecnie Zarząd Spółki sprawowany jest jednoosobowo. Funkcję Prezesa Zarządu od dnia pełni Pan Maciej Ziembicki. Bieżąca kadencja Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu r. Doświadczenie zawodowe: od 2004 Prezes Zarządu Polbrand sp. z o.o Dyrektor Marketingu w Veratrade S.A Zarządzanie własną firmą Scandoor LLC przedstawicielstwo skandynawskich firm ze stolarka drzewną Dyrektor ds. Sprzedaży Typhoon International LLC, spółka zajmowała się importem części do komputerów z Tajwanu i Chin Specjalista ds. Sprzedaży Typhoon International LLC, spółka zajmowała się importem części do komputerów z Tajwanu i Chin Pan Maciej Ziembicki poza sprawowaniem funkcji Prezesa Zarządu Emitenta związany jest z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą: Alphastar sp. z o.o. 100% udziałów PM Terminal sp. z o.o. 50% udziałów, Wiceprezes Zarządu Carbon Group Sp. z o.o. 45% udziałów Giełdowy Dom Maklerski Sp. z o.o. 17% udziałów Żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie prowadził takiej działalności w ciągu ostatnich trzech lat. Pan Maciej Ziembicki w ciągu ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem żadnego innego podmiotu oraz nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej poza Emitentem. Pan Maciej Ziembicki nie był skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nigdy też nie był członkiem zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach, w odniesieniu do których było prowadzone postepowanie upadłościowe, zarząd komisaryczny lub likwidacja. Pan Maciej Ziembicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa Spółki nie przewiduje posiadania przez Emitenta Rady Nadzorczej. W opinii Emitenta brak Rady Nadzorczej nie wpływa negatywnie na prawidłowość i efektywność funkcjonowania Spółki. Spółka działa bez Rady Nadzorczej od początku prowadzonej działalności i na dzień dzisiejszy nie stwierdza potrzeby jej powoływania. Jeżeli okoliczności spowodują, że w opinii Spółki i jej udziałowców zmiana w tym zakresie byłaby celowa, Rada Nadzorcza zostanie powołana. 42

43 4.21. Struktura udziałów Emitenta, ze wskazaniem udziałowców posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników Aktualna struktura udziałów Polbrand sp. z o.o. prezentuje się następująco: Tabela. Struktura udziałów Akcjonariusz Liczba udziałów Udział w kapitale zakładowym (w %) Udział w głosach na WZA (w %) Alphastar sp. z o.o ,54% 98,54% Maciej Ziembicki 297 1,46% 1,46% Ogólna liczba udziałów ,00% 100,00% Źródło: Emitent Udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Alphastar sp. z o.o. posiada Pan Maciej Ziembicki. Alphastar sp. z o.o. ma siedzibę przy ul. Białej 4, Warszawa. Przedmiotem jej działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, działalność holdingów finansowych. Do 27 czerwca 2013 r. działalność Alphastar sp. z o.o. była zawieszona. Po wznowieniu działalności zakupiła ona nieruchomości opisane w pkt. 3.6, wyszczególnienie 1), 2) i 3) Dokumentu Informacyjnego. Poza posiadaniem nieruchomości Alphastar sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. 43

44 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA 44

Casino Games

A guide to Casino Games .

Casino games online are getting much more attention because of the ability for people around the world to bet and win real cash online. Everything from virtual slot machines to table games gives people the opportunity to gamble without having to travel to Las Vegas or Atlantic City.

Types of Online Casino Games

There are many casino games online. While some casinos may offer just slot machines, others can offer a lot more.

Here is a list of the casino games that you can find online:

Bingo

This is like your typical bingo game where you have to cover numbers in a specific pattern in order to claim bingo. It is possible for there to be multiple winners in a single room so that jackpots are split. It is also possible for there to be one winner. Each player can buy multiple cards at once to increase the chances of winning.

Play bingo now

Baccarat

Baccarat is a card game involving six to eight decks of cards. The rules can be complicated, so it is best that you try a free game, if possible, before betting real money. This is a fun card game that requires some strategy. It is all about the numbers.

Read more about baccarat here

Blackjack

Blackjack is another card game that has a few rules, but it is all about getting a card combination that equals 21. If your combination doesn’t equal 21, then you can win by having a number close to 21. This is considered one of the best casino games because it has a fast pace. You choose whether the dealer hits you with another card. If you go over 21, then you are bust, and that means you lose.

Play a game of blackjack today

Craps

Craps is a dice game where the players make a wager on the outcome of their roll or multiple rolls. Players wager against each other or the bank. All of the betting possibilities are outlined on the craps table. When playing online craps casino games, the craps table will be right there on your screen so you can see the possibilities.

Roll the dice and play craps now

Poker

Poker is a card game that most people are familiar with. You are dealt five cards, you can throw away your low cards and draw from the deck in hopes to get a high-ranking hand so you can win what you and everyone else wagered in the round.

Find the best poker bonuses and tactics here

Slot Machines

Slot machines are among the best casino games because they are easy. In fact, most online casinos offer slot games that mimic those seen in Vegas and other casinos around the world. All you do is make a wager, pull the virtual lever, and hope that you get a bonus or a row that has a high payout.

Claim up to 1000 free spins to popular slot games

Sic Bo

Sic Bo is an ancient Chinese gambling game that uses a trio of dice. The Sic Bo table looks a little overwhelming, and there are some very specific rules, such as different types of bets and how the wagers you make with them affect your odds of winning.

Learn the rules of Sic Bo here

Roulette

Drop a ball in the spinning wheel and hope it lands on the color, number, or odd or even number that you called. This is truly a game of chance and one that is a lot of fun. It is one of the best casino games because, like slots, it is fast-paced and simple.

See the best casinos offering live roulette

Sports Betting and Live Betting

Live sports betting has been increasing in popularity as smartphones have found their way into everyone’s pockets.

Nowadays, you can watch a game in the pub with friends, at home or live at the arena and at the same time bet on the results.

Free Casino Games

Some casinos will give you the opportunity to play for free.

You can even try some casino games for free so you can determine whether you want to pay real money. This is one of the best ways to make an informed decision. Some casinos may make certain games free, or they will make them all free.

No-deposit free spins are a great way to try popular slot games for free.

Mobile Gaming

Mobile casinos are growing in popularity.

There are such a high number of people playing on their smartphones, and they are betting real money when they do so. Mobile casino games can be played no matter where a person is. As long as there is an internet connection, the ability to play is there.

The same authentication and security measures have been taken to ensure this method is safe. Playing casino games is as safe on your mobile as it is on your computer.

High Roller Casino Games

There is a theory that high rollers make up a great deal of an online casino’s profit.

The truth is that they count for a small amount of casino revenue. Nonetheless, a person who makes high bets or bets a lot of money is considered a high roller. There may be table games and slots that are aimed at high rollers only, and they will usually specify this so that those not prepared to gamble large amounts of cash at once won’t enter the room.

Playing the Casino Games Online That Are Right for You

As you can see, you have many options when it comes to casino games, how they are played, and how much you can bet. It is all about choosing what is right for you.

If you love table games, then you will choose an online casino that offers table games. If you want to keep it simple, then games like slots and roulette may be exactly what you’re looking for. If anything, try some of the free games to see which casino games you like the most.